Rhynenburchschool als huiskamer van de buurt

Uit: Groene Hart Koerier van 4 december 2019
Verkenning: wie willen met elkaar een tijdelijk dorpshuis realiseren?

Zaterdagochtend 30 november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen over gezamenlijk gebruik van de Rhynenburchschool. De gemeente wil dit gebouw namelijk voor de komende 5-7 jaar inzetten als tijdelijk dorpshuis voor Hazerswoude-Rijndijk.

Initiatief bij het dorp
De bijeenkomst werd georganiseerd door partijen uit het dorp zelf: het inwonersinitiatief Netwerk Hazerswoude-Rijndijk, het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost en de huidige gebruikers van de Rhynenburchschool (Tom in de Buurt, Bibliotheek Rijn en Venen en de stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk). Zij willen met elkaar het initiatief nemen en houden als het gaat om de planvorming rond een nieuw dorpshuis en de tijdelijke huisvesting die ter overbrugging nodig is. De gemeente heeft aangegeven graag op deze wijze met het dorp samen te willen werken ‘als een van de partners’.

Wie komen erbij?
Voor de huidige gebruikers staat al vast dat zij de komende jaren in de Rhynenburchschool zullen blijven. Ook Junis is zeer geïnteresseerd om er BSO-groepen te vestigen, waarmee een einde kan komen aan de wachtlijst voor buitenschoolse opvang in het dorp. Voor deze partijen moet de school dus hoe dan ook worden opgeknapt voor tijdelijk verblijf. Voor de verenigingen en (vrijwilligers)organisaties die nu Het Anker als thuisbasis hebben, is het verplaatsen van hun activiteiten naar de school echter een hele stap. Zij zouden liever óók Het Anker openhouden totdat er een nieuw dorpshuis staat. Beide gebouwen in gebruik houden vindt de gemeente echter te kostbaar. Daarbij geldt dat de school groot genoeg is om iedereen een plek te geven, maar Het Anker niet.

Rondleiding
De bijeenkomst had vooral tot doel ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde informatie heeft over de school en de (on)mogelijkheden ervan. De huidige bewoners hebben verteld hoe zij het nu ervaren en hoe zij de toekomst zien.  De rondleiding door school en met name langs de delen ervan die nu nog leegstaan, maakte duidelijk dat ruimte om alle organisaties en clubs een plek te geven niet het probleem zal zijn. Wel zal met de gemeente nog een stevige discussie gevoerd moeten worden over de aanpassingen aan het gebouw en met name de toegankelijkheid voor ambulances, brandweer en voor auto’s die mensen die slecht ter been zijn dichtbij moeten kunnen afzetten. Annelise Bosscha van de gemeente gaf aan dat dit als een zeer serieus punt wordt meegenomen, maar harde toezeggingen daarover kon zij nog niet doen!

Scepsis én optimisme
Door sommige aanwezigen werd twijfel geuit of benadrukt dat bepaalde zaken randvoorwaardelijk zullen zijn om activiteiten naar het gebouw te kunnen verplaatsen. Ook vindt men geld steken in een oude school onverstandig. Maar zoals een van de aanwezigen namens de Stichting Welzijn Ouderen Hazerswoude het verwoordde: “Geld stoppen in een oude school is natuurlijk niet fijn, maar geld steken in een gebouw dat onvoldoende wordt gebruikt en gaat sluiten ook niet. Als het lukt om ―na noodzakelijke aanpassingen― in de school samen een dorpshuis te creëren, zijn we in elke geval constructief, gezamenlijk en op de toekomst gericht bezig”.  

Kansen benutten
Voor het maken en uitvoeren van het plan voor een tijdelijk dorpshuis is een half jaar beschikbaar, want per 1-7-2020 sluit Het Anker definitief.  Voor de langere termijn zal met elkaar nagedacht worden over waar het nieuwe dorpshuis moet komen te staan en aan welke functies het en met welk multifunctioneel gebruik van ruimtes het onderdak moet gaan bieden. “Samenwonen in de school biedt de gelegenheid om niet zozeer in het gebouw, maar vooral in de samenwerking met elkaar te investeren”, aldus een van de initiatiefnemers. “De tijdelijke periode in de school kan ook een proeftuin zijn om te ontdekken wat wel en niet werkt als je met elkaar in één gebouw verblijft en voorzieningen deelt.” Het plan voor de school zal daarmee tevens een goede aanzet bieden voor het programma van eisen voor het nieuwe dorpshuis. 

Vervolgstappen
De informatiebijeenkomst vormt de eerste in een reeks bijeenkomsten. Vanuit de groep van ongeveer 40 aanwezigen namens 15 uitgenodigde clubs en organisaties zal uiteindelijk een werkgroep worden geformeerd die met elkaar én onder begeleiding van een professionele partij tot een inhuizingsplan voor het gebouw zal komen. Hoe dat proces er uit kan zien, liet Hester van Beek, directeur van de bibliotheek zien aan de hand van het voorbeeld Boskoop. Het voormalig raadhuis van Boskoop wordt momenteel verbouwd tot dorpshuis met een vergelijkbare groep gebruikers. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *