Gebiedsvisie Hazerswoude-Rijndijk

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2018 besloten de concept- Gebiedsvisies 7 dorpen gemeente Alphen aan den Rijn; De basis voor alle plannen in de komende 10 jaar- ter inzage te leggen. De gebiedsvisie beschrijft de huidige stand van zaken van het dorp op het gebied van ruimte, sociale samenhang en veiligheid en de belangrijkste ontwikkelingen voor het dorp in de komende 5 tot 10 jaar. De gebiedsvisies zijn de basis voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor de 7 dorpen in onze gemeente. Ook worden deze visies onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie voor de gehele gemeente. Samen met nog op te stellen of verder uit te werken visies voor Alphen-stad, het buitengebied en de bedrijventerreinen vormen deze 4 thematische visies bouwstenen voor de omgevingsvisie. Enkele onderwerpen uit de gebiedsvisies voor de dorpen zijn te vertalen naar concrete acties voor de komende 4 jaar. Die onderwerpen krijgen een uitwerking in de wijkplannen.

Ter inzage

De Gebiedsvisie Hazerswoude-Rijndijk ligt vanaf donderdag 7 juni 2018 zes weken ter inzage bij de bibliotheek Hazerswoude-Rijndijk, Joseph Haydnlaan 5 (voormalige Rhijnenburgerschool). De bibliotheek heeft de volgende openingstijden.

U kunt de gezamenlijke gebiedsvisies van de 7 dorpen ook hier als downloaden, evenals de bijlage met reactie van inwoners:

Gebiedsvisies samengevoegd versie ter inzage_vlres

Bijlage bij gebiedsvisies beantwoording ingebrachte reacties

U kunt tot en met woensdag 18 juli 2018 uw inspraakreactie schriftelijk sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn onder vermelding van inspraak Gebiedsvisies. U kunt uw reactie ook per e-mail sturen naar o.v.v. Gebiedsvisies. Na het verwerken van alle eventuele inspraakreacties wordt de definitieve Gebiedsvisie in het najaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.  Voor eventuele vragen/informatie kunt u contact opnemen met mevr. D.L.M. van den Berg, telefoon 06 – 46973027, e-mailadres .

Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn, 6 juni 2018