Inwoners Groenendijk zijn dik tevreden over hun leefomgeving

maar er blijft nog wel wat te wensen over…

Afgelopen week heeft het dorpsoverleg van buurtschap Groenendijk hun rapport over de eind 2022  gehouden enquête gepresenteerd aan wethouder Schotanus. Groenendijkers zijn tevreden over de leefomgeving en willen de bestaande voorzieningen behouden en het liefst uitbreiden met een supermarkt of kinderopvang nu het inwoneraantal aan het stijgen is door woningbouw.

Betrokken inwoners
Op alle 280 adressen in de buurtschap van Hazerswoude-Rijndijk, ten westen van de Gemeneweg, is een uitnodiging in de bus gedaan met het verzoek om de enquête digitaal in te vullen. Denise van Leeuwen die de enquête namens het dorpsoverleg heeft gecoördineerd vertelt er het volgende over: “Er zijn 105 reacties gekomen, wat een respons is van 37,5% van de huishoudens. Ook zijn er veel opmerkingen gemaakt. Dat toont de grote mate van betrokkenheid van onze inwoners. Men voelt zich veilig in de Groenendijk en men is positief over de faciliteiten, zoals de speeltuin, het dorpshuis en alle activiteiten die worden georganiseerd. We moeten er met elkaar aan blijven werken om dit mooie resultaat te behouden.”

Inwonersparticipatie onder de maat
Over de verkeerssituatie zijn de inwoners minder te spreken. Voor de herinrichting van de Rijndijk waren vooraf drie doelstellingen geformuleerd: minder sluipverkeer, een lagere gemiddelde snelheid en verhoogde veiligheid. Op alle drie aspecten geeft 75-80% van de respondenten aan dat men ervaart dat deze doelstellingen niet zijn behaald. Het zou natuurlijk mooi zijn als deze ervaringen ook vergeleken kunnen worden met verkeersmetingen door de gemeente. Van Leeuwen: “Dit is natuurlijk een heel teleurstellend resultaat. Er is ook veel onvrede over het vooraf betrekken van de inwoners bij de herinrichting. Er is daardoor nu een situatie op de Rijndijk gecreëerd die in de praktijk niet blijkt te werken.” Op de vragen over de betrokkenheid van het gemeentebestuur bij de Groenendijk in het algemeen en de mate waarin men actief wordt geïnformeerd over ontwikkelingen en besluiten door de gemeente geeft driekwart van de respondenten aan ontevreden te zijn. Op dit punt is er dus nog wel wat te bespreken tussen dorpsoverleg en de gemeente. Op korte termijn start overigens ook de herinrichting van de Rijndijk in het buitengebied aan de oostzijde van het dorp. De krant heeft ook van omwonenden op dit deel van de Rijndijk vernomen dat er van het beloofde participatieproces tot op heden niets terecht is gekomen.

Een dorpshuis
Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat Pleyn’68 als dorpshuis voor het dorp behouden blijft. Men wil graag dat het huidige gebouw (in verduurzaamde versie) beschikbaar blijft. Slechts 21 % is voorstander van een nieuw gebouw op een andere plek, nadat de het terrein bij de Scheepjeskerk is afgevallen als alternatieve locatie. Of men ook gebruik maakt van het dorpshuis is niet gevraagd. De meerderheid wil ook dat het ensemble van de Scheepjeskerk bijeen blijft als publiek toegankelijk monument.

Veranderingen
Groenendijkers behouden graag het goede wat men heeft, maar er komen wel veranderingen op de buurtschap af die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Op de komst van windturbines zit men bijvoorbeeld niet te wachten, maar voor het plaatsen van zonneweides is wel draagvlak onder de inwoners. Aan elektrisch laadpalen voor auto’s heeft slechts 14% behoefte. Voor  een moestuin voor de buurtschap is weinig animo. In de Barrepolder (tussen de Groenestein en Heineken) zal een trafostation worden gebouwd en de plek is in beeld als uitbreidingslocatie voor industrie. Een meerderheid geeft aan het geen geschikte locatie te vinden voor extra woningen. Hoe de inwoners aankijken tegen de impact op de saamhorigheid in het buurschap van 100 nieuwe woningen op het huidig aantal van 280, komt in de enquête niet aan bod. Wel ziet men hierdoor kansen om het voorzieningenniveau (school, supermarkt, horeca, kinderopvang) te verbeteren. Hoe al die nieuwe inwoners ook als betrokken medebewoners mee te krijgen is een belangrijk vraagstuk en wellicht een mooi onderwerp voor een volgende enquête.

Vervolg
Met wethouder Schotanus (wijken en kernen) is bij het aanbieden van het rapport over de resultaten gesproken. Hij zal ook nog schriftelijk reageren op de resultaten van de enquête. Wethouder Relus Breeuwsma, die over verkeer gaat, komt binnenkort op werkbezoek om zelf te aanschouwen hoe het er op de Rijndijk voorstaat. Voor een bespreking van de resultaten op een bijeenkomst is bij de aangeschreven politieke partijen geen behoefte gebleken. Zij krijgen het rapport toegestuurd en kunnen bij vragen bellen of mailen.

Informatie
Het rapport met de enquêteresultaten kan worden gedownload vanaf de website van het dorpsoverleg www.dorpsoverleggroenendijk.nl. Zijn er vragen of opmerkingen, stuur dan een bericht naar